Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden ViA Annemarie

 

Tot stand gekomen op 10 januari 2022.

ViA Annemarie, gevestigd aan Mathilde Wibautsingel 73, 8302 WR Emmeloord
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 67437265.

Dienstverlener, hierna te noemen: ViA Annemarie. De Social Media Kit Cultuur is een product van ViA Annemarie.

Artikel 1
Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– ViA Annemarie: gebruiker van de algemene voorwaarden.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van
de uitoefening van beroep of bedrijf één of meer opdrachten aan ViA Annemarie verstrekt.
– Cursist: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een cursus of online programma afneemt van ViA Annemarie
– Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2
Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ViA Annemarie en een Opdrachtgever.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ViA Annemarie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ViA Annemarie en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van ViA Annemarie zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 ViA Annemarie is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ViA Annemarie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ViA Annemarie anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ViA Annemarie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aan aanbiedingen of offertes van ViA Annemarie kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4
Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 ViA Annemarie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 ViA Annemarie zal in de regel Annemarie Hoogeveen inzetten om de met de Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ViA Annemarie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ViA Annemarie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ViA Annemarie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ViA Annemarie zijn verstrekt, heeft ViA Annemarie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 ViA Annemarie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ViA Annemarie is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Indien door ViA Annemarie of door ViA Annemarie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten, een en ander conform de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.
4.7 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever ViA Annemarie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ViA Annemarie de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ViA Annemarie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6
Tarieven

6.1 Partijen komen in de Overeenkomst de tarieven en de te besteden uren overeen.
6.2 Het uurtarief dat in de Overeenkomst wordt vermeld geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde medewerker van ViA Annemarie en geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen.
6.3 De uurtarieven en eventuele kostenramingen van en door ViA Annemarie zijn exclusief BTW.
6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen eventuele aanvullend verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
6.5 ViA Annemarie kan de overeengekomen tarieven verhogen. ViA Annemarie is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ViA Annemarie, dat in redelijkheid niet van ViA Annemarie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tarieven.
6.6 Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de Opdrachtgever doorberekend met ingang van die maatregel.
6.7 De Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
6.8 ViA Annemarie zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar tarieven schriftelijk kenbaar maken. ViA Annemarie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7
Betaling

7.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door samen met ViA Annemarie aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.
7.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
7.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ViA Annemarie aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
7.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7.5 ViA Annemarie is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats tenzij anders aangegeven.
7.6 ViA Annemarie en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
7.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.8 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. ViA Annemarie stuurt de Wederpartij eerst 2 herinneringsfacturen. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
7.9 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ViA Annemarie en de verplichtingen van de Wederpartij jegens ViA Annemarie onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8
Incassokosten

8.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9
Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ViA Annemarie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ViA Annemarie in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal ViA Annemarie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
9.3 Indien, na een door ViA Annemarie gegrond verklaarde klacht, het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, kan ViA Annemarie slechts binnen de grenzen van artikel 12 tot vergoeding van mogelijke schade gehouden zijn.

Artikel 10
Opzegging

10.1 ViA Annemarie en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
10.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
10.3 Zowel ViA Annemarie als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Artikel 11
Opschorting en ontbinding
11.1 Een Overeenkomst tussen ViA Annemarie en de Opdrachtgever kan door ViA Annemarie onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden/beëindigd/opgezegd, bij iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst, onverminderd het recht van ViA Annemarie om schadevergoeding te vorderen.
11.2 ViA Annemarie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst ViA Annemarie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ingeval deze wet op de Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;
– de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
– de Opdrachtgever ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
– de Opdrachtgever zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest,
– dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde goederen beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven;
11.3 Voorts is ViA Annemarie bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.4 Vorderingen in het geval van de gebeurtenissen genoemd in artikel 11.2 terstond opeisbaar zijn en de eigen verplichtingen worden opgeschort. Daarnaast kan de overeenkomst eventueel gedeeltelijk ontbonden worden voor zover deze nog niet was
uitgevoerd met een schadevergoeding voor gederfde inkomsten.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van ViA Annemarie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (factuur waarde) (exclusief BTW).
12.2 De aansprakelijkheid van ViA Annemarie is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ViA Annemarie in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
12.3 In afwijking van hetgeen onder de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht voor onbepaalde tijd danwel met een looptijd van langer dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand, voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde factuurbedrag.
12.4 ViA Annemarie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers of afnemers van de Opdrachtgever, of schade die direct of indirect het gevolg is van overheidsmaatregelen.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart ViA Annemarie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan door ViA Annemarie schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van ViA Annemarie.

Artikel 13
Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14
Overmacht

14.1 ViA Annemarie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ViA Annemarie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ViA Annemarie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de omstandigheid dat ViA Annemarie niet kan nakomen in verband met internet- en serverproblemen.
14.3 ViA Annemarie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
14.4 Voor zover ViA Annemarie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ViA Annemarie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15
Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ViA Annemarie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en van overige intellectuele eigendomsregelgeving.
15.2 Alle door ViA Annemarie of door haar ondergeschikten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ViA Annemarie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
15.3 ViA Annemarie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15.4 De Opdrachtgever vrijwaart ViA Annemarie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
15.5 Indien de Opdrachtgever aan ViA Annemarie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16
Wijziging van de voorwaarden

16.1 ViA Annemarie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
16.2 ViA Annemarie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Aanvullende voorwaarden cursussen

Artikel 17
Online cursus

17.1 Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.
17.2 Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
17.3 Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
17.4 ViA Annemarie heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
17.5 ViA Annemarie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
17.6 Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan ViA Annemarie niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
17.7 ViA Annemarie behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
17.8 ViA Annemarie is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
17.9 Cursist verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Cursist mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van ViA Annemarie.
17.10 De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van ViA Annemarie. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
17.11 Het staat ViA Annemarie te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
17.12 Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 18
Vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden kunt u teruglezen op website van ViA Annemarie:
https://www.via-annemarie.nl en https://www.socialmediakitcultuur.nl en https://www.academie.socialmediakitcultuur.nl
18.2 Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Vragen/opmerkingen kunt u sturen naar info@via-annemarie.nl

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die ViA Annemarie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67437265, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Overeenkomst).

Artikel 1 Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder andere gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd – en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2 Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

Artikel 3 Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4 Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een deels geautomatiseerde omgeving.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5 Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
5.2. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7 Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10 Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een third party-mededeling, waarmee kan worden aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
11.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
11.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
11.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.2. Zodra de Verwerkersovereenkomst om welke reden, en op welke wijze dan ook, is beëindigd, vernietigt de Verwerker de van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.
12.3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Emmeloord, januari 2022